Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 1 juli 2010

Op 1 juli 2010 is er een ALV gehouden in wijkcentrum de Drumptse Hof te Tiel. Aansluitend zijn niet lid zijnde buurtbewoners uitgenodigd om samen met de aanwezige leden (inclusief het voltallige bestuur) te discussiëren over de verdere plannen die direct en/of indirect met het woon- en leefgebied van Memo te maken hebben.
Aanvang: 19:30 uur voor leden; vanaf 20:30 uur tevens voor niet-leden
Agenda:
1. Welkom en mededelingen door de voorzitter.
2. Financieel overzicht + Vaststelling contributie.
3. Wat is er de afgelopen jaren zoal gebeurd!
4. Overlast Burgemeester Meslaan + Elzenpasch.
5. Memo op internet (website en email).
6. Memo in de toekomst (hoe nu verder!).
7. Rondvraag (inclusief opmerkingen).

Verslag:

1. Welkom en mededelingen door de voorzitter.
De voorzitter heet een ieder welkom en deelt mede dat Hans Blom het bestuur heeft verlaten. De functie van secretaris wordt vanaf heden ingevuld door Jaap Pellikaan. Na een korte schets van de gebeurtenissen over de afgelopen periode verzoekt Henk Oostendorp om het onderwerp “overlast” alsnog op de agenda te plaatsen. Het bestuur gaat hiermee akkoord.

2. Financieel overzicht + Vaststelling contributie.
De penningmeester licht het financieel overzicht toe betreffende de periode 2006 – 31 mei 2010. Het totaal aan inkomsten bedraagt € 3653,00 en het totaal aan uitgaven € 4199,00. Hierdoor is het banksaldo van € 783,00 naar € 237,00 gereduceerd. De belangrijkste reden van deze financiële verslechtering is gelegen in het feit dat er de laatste jaren geen contributie meer wordt geheven. Na een korte discussie wordt besloten voortaan weer contributie te gaan heffen (€ 10,00 per kalenderjaar).

3. Wat is er de afgelopen jaren zoal gebeurd!
Bestuurslid Jan de Koning geeft een korte uiteenzetting van wat er de afgelopen jaren door Memo is gebeurd. Allereerst wordt de gehele rechtsgang besproken met betrekking tot de nieuwbouw (Zorgwoningen SCW) op het terrein van de Vrijthof (SZR).  Het begon met de uitvoerige behandeling van de bezwaarschriften door de bezwarencommissie van de gemeente Tiel, vervolgens de in de ogen het Memobestuur povere behandeling van de bezwaren door de Rechtbank te Arnhem en tenslotte de serieuze behandeling van de zaak door de Raad van State te Den Haag.  Voorts wordt ingegaan op de verkeersproblematiek in de Burgemeester Meslaan. Naar de mening van het bestuur heeft de inbreng van Memo ondertussen een aantal verbeteringen tot gevolg gehad.  De wijkschouw, het jaarlijkse fietsrondje door de buurt met B&W en ambtenaren van de gemeente Tiel,  werpt vruchten af. Er wordt serieus geluisterd en in een aantal gevallen is er ook echt wat gedaan.
De kwestie hangjongeren is tevens regelmatig met de gemeente Tiel besproken.
N.B. Het is opvallend dat vlak voordat een wijkschouw plaatsvindt de betreffende buurt wordt ontdaan van zwerfvuil. Dit geeft dus niet de dagelijkse werkelijkheid weer!

4. Overlast Burgemeester Meslaan + Elzenpasch.
Henk en Emmy Oostendorp, evenals Piet Jalving,  doen verslag over de regelmatige overlast door hangjongeren. Hoewel er wel iets is verbeterd (bijvoorbeeld gele strepen in de straat) treedt er geen echte verandering op. Nog steeds is het tot ver in de nachtelijke uren onrustig en de indruk bestaat dat de politie niets doet. Enige dagen geleden is er een gesprek geweest met de burgemeester en een beleidsambtenaar over de huidige problematiek. Door de burgemeester is toegezegd dat op zeer korte termijn, e.e.a. binnen de mogelijkheden die de lokale overheid heeft, maatregelen genomen zullen worden. Het bestuur doet de toezegging de situatie stipt te blijven volgen.

5. Memo op internet (website en email).
Jan de Koning geeft gedetailleerd aan dat onze vereniging sinds enige tijd een nieuwe website heeft. Een ieder wordt geadviseerd deze website eens (en daarna meer) te bezoeken, omdat het de bedoeling is om alle zaken die betrekking hebben op onze directe leefomgeving hierop te publiceren  (kijk op  www.memotiel.nl) . Het verzoek wordt gedaan actief met deze website om te gaan en (in het huidige beginstadium) eventuele op- en aanmerkingen kenbaar te maken via de bestaande email ( info@memotiel.nl ).

6. Memo in de toekomst (hoe nu verder!).
Het bestuur stelt de vraag hoe wij als vereniging de komende jaren verder moeten. De afgelopen tijd zijn de nieuwbouw van de zorgwoningen en de verkeersproblematiek de belangrijkste zaken geweest, waarmee het bestuur zich heeft beziggehouden. Op dit moment spelen er zaken die een wat lagere prioriteit hebben. De kans is aanwezig dat er zich de komende jaren weer “veel aandacht eisende” zaken kunnen voor doen. Moeten we verder als een buurtvereniging met BBQ, jaarfeesten e.d. (scenario 1) of gaan we voort als een min of meer slapende vereniging die pas weer actief wordt op het moment dat er zich belangrijke zaken voordoen (scenario 2). Na een uitgebreide discussie stelt de voorzitter vast dat Memo als volgt verder gaat:
De vereniging Memo zal:
a. Blijven bestaan. b. Actief worden (blijven) als het nodig is. c. De website www.memotiel.nl actueel houden om deze zo veel als mogelijk als informatie- en communicatiebron tussen leden te laten functioneren. d. De communicatie veelal via Email voeren. e. Tenminste één maal per jaar een ALV uitschrijven.
Het bestuur zal regelmatig met elkaar van gedachten wisselen over zaken die indirect of direct onze buurt betreffen.
Het bestuur zal er naar streven meer respons binnen de buurt te hebben (te krijgen) en zal ook meer gaan doen aan actieve werving van leden.

7. Rondvraag (inclusief opmerkingen).
a. Het bestuur wordt er tijdens de rondvraag op geattendeerd dat er een voorontwerp bestemmingplan ter tafel ligt, dat ook op de leefomgeving van het Memogebied betrekking heeft. Blijkbaar is het bestaan van dit rapport niet door het bestuur opgemerkt. Het bestuur zegt toe om op zeer korte termijn navraag bij te gemeente Tiel te doen en indien nodig terstond te reageren. b. Het verzoek wordt gedaan om tijdens ALV’s gastsprekers uit te nodigen om over een specifiek thema (dat direct of indirect betrekking heeft op onze leefomgeving) te praten. c. Het publiceren van de contributie op onze website wordt nog eens aanbevolen. d. Het bestuur wordt (nogmaals) verzocht meer de publiciteit te zoeken.

Leave a Response