Behoudt ons erfgoed de Elzenpasch

Beelden spreken soms meer dan woorden. In de toelichting op de zienswijze is een kort verslag opgenomen van de bijeenkomst van de hoorcommissie ten stadhuize. Tijdens deze toelichting vertoonde MEMO beelden van de Elzenpasch voorzien van tekst. Om een indruk te krijgen de foto’s met de tekst. De tekst verscheen tijdens de presentatie op de foto. Hieronder een indruk. Minder dan het origineel maar toch ….

 De vereniging MEMO zet zich in voor het behoud van de Elzenpasch. Ze doet dat namens de bewoners in het gebied Meslaan. Elzenpasch, Moespot en Omgeving.

Ze doet dat ook in samenwerking met de Stichting tot Behoud van Natuurgebieden in Tiel en Omgeving.

We richten ons thans tegen de mogelijkheden die het voorontwerp bestemmingsplan geeft aan activiteiten die het park qua karakter kunnen aantasten. Ook vrezen we verloedering.

Het Park de Elzenpasch is een natuurgebied dat enig is in Tiel. In vroeger tijden was het een deel van een buitengoed van 45 ha. De nog resterende boerderijen van het landgoed: De Gouden Wagen, de boerderij aan de Burg. Meslaan 62 en het koetshuis staan op lijst van monumenten. Volgens MEMO is het nu tijd in het bestemmingsplan vast te leggen dat ook het Park de Elzenpasch behouden blijft. De status groen is daartoe niet genoeg.

Memo brengt de bloemen en planten die in het park voorkomen in kaart. Al meer dan 100 soorten zijn gefotografeerd. Een zestal daarvan zijn beschermd dan wel komen voor op de Rode Lijst. Op de sheet hiernaast links de Wilde kivietsbloem (Fritillaria meleagris Liliaceae) en rechts de Oosterse morgenster (Tragopogonoriental

Op sheet 4 de Zwanenbloem (Butumus umbellatu) Een beschermde bloem. Vogelaars van het IVN Vereniging voor Natuur- en milieueducatie hebben meer dan 50 vogelsoorten geteld. Ze broeden dan wel verblijven in de Elzenpasch. Viersoorten: De Groene Specht, de Kneu, de Spotvogel en de Matkop staan op de Rode Lijst voor vogels.

Op sheet 5 Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum). Deze bloem is beschermd. We mogen niet vergeten dat de Flora- en Faunawet verstoring verbiedt. Een ieder heeft zorgplicht. Voor planten die op de Rode Lijst voorkomen heeft de overheid ook een wettelijke zorgplicht.

 

Links de Wilde marjolein (Organum vulgare) en rechts de Gulden sleutelbloem (Primula veris). De eerste beschermd, de tweede op de Rode Lijst. MEMO vindt dat het Park de Elzenpasch een bijzonder bestemming moet krijgen om de verplichting tot bescherming waar te kunnen maken.

De Bosaardbei (Fragaria vesca) komt ook voor op de Rode Lijst. Op deze foto wat donker maar ze is mooi, wat fel rood. MEMO vindt dat het park een wandel- en natuurgebied is. We moeten deze planten koesteren. Het is het topje van de meer dan 100 plantensoorten die we al konden opschrijven (en fotograveren). We moeten er alles aan doen om verloedering van het park tegen te gaan. Het nieuwe bestemmingsplan doet te weinig.

Er is nogal rumoer geweest over het open weitje. Als je deze foto ziet dan begrijp je waarom. Het is een gebied met cultuurhistorische waarden. Door verandering van de betekenis groen in het nieuwe bestemmingsplan is het park onvoldoende beschermd.Het huidige park is toegankelijk tussen 6.30 en 22.00 uur. De gemeente geeft met de borden bij de toegangen duidelijk aan dat het haar ernst is het gebied te willen bewaren. In de in 2006 vastgelegde gemeentelijke Gedragscode Flora en Fauna staat ook dat er een goed bestemmingsplan moet zijn waarin de natuurwaarden zijn meegewogen. Dus ….doen. Nu is een moment waarop het beleid kan en moet worden gerealiseerd.

Het Zomerklokje (Leucojum Aetivum) voorkomend op de Rode Lijst is hier gekozen tot symbool van iets unieks in Tiel. In het huidige bestemmingsplan Groenendaal-Westroyen ging men ervan uit dat de bestemming groen de Elzenpasch voldoende beschermd was tegen aantasting van het karakter. Door de gebruiksmogelijkheden van de bestemming groen aan te passen is dat niet meer het geval. Het Park De Elzenpasch vereist een nieuwe status.

Ons nageslacht moet kunnen blijven genieten van een stukje Tielse geschiedenis. Genieten van een park, dat, naar aannemelijk wordt gemaakt, ontworpen is door K.G. Zocher. Dezelfde als de architect van de algemene begraafplaats: Ter Navolging. De begraafplaats heeft de status van monument.

Nu kunnen en moeten we handelen om de Elzenpasch voor Tiel te behouden.

 

Leave a Response