Waarom MEMO?

Het verpleeghuis Vrijthof plande op eigen terrein en in het openbaar groen daarbuiten wooncomplexen met zelfs twee torenflats en dreigde daarmee het gehele MEMO-gebied een ander aanzien te geven. Groen moest plaats maken voor stenen.

In die zelfde periode constateerden we dat ook de toenemende verkeersintensiteit onveilige situaties veroorzaakte zonderdat er maatregelen getroffen werden omdat te voorkomen.

De bewoners van het MEMO gebied maakten zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en zagen in dat er namens hen allen een geluid moest klinken om deze ongewenste plannen en ontwikkelingen tegen te gaan. Om namens de bewoners te kunnen spreken werd er bewust voor gekozen een vereniging op te richten. Van het begin af is het duidelijk geweest dat het geen Njet-groep zou moeten worden. Constructief zou er met anderen van gedachten gewisseld moeten worden.

Zo is er met de gemeente overleg gevoerd over de verkeersveiligheid in de Burg. Meslaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het instellen van een 30-km zone en een éénrichtingsverkeer voor vrachtwagens in het smalle gedeelte van de Burg. Meslaan. Ook werden snelheidsverminderende drempels aangelegd.

In 2010 heeft MEMO besloten verder te gaan. De leden denken dat het noodzakelijk en zinvol is, dat de leefomgeving in het MEMO gebied goed in het oog wordt gehouden. MEMO is daaarom zeer attent op de mogelijke gevolgen van aanpassing van het bestemmingsplan voor de Elzenpasch.