Acties

MEMO is zoals gezegd geen actiegroep pur-sang. Toch worden acties niet geschuwd.  Enkele voorbeelden:

Om de gemeente te confronteren met zwerfvuil werden enkele “prikacties” georganiseerd. En hoewel we na een weekend best nog een aantal blikjes in onze tuinen vinden en het na sommige avonden in het gebied grenzend aan de Elzenpasch soms nog bar en boos is, mogen we toch zeggen dat zwerfafval regelmatig wordt opgeruimd.

Om een veiligere oversteek te krijgen van de Moespot over de Rivierenlandlaan werd een handtekeningen actie georganiseerd om het probleem op het netvlies van de gemeente te krijgen. De wethouder heeft meer dan 200 handtekeningen voor een veiligere oversteek in ontvangst genomen. Het heeft nog daarna nog enkele jaren geduurd maar de de situatie is flink aangepakt.

Daar waar overleg niet tot voor de bewoners redelijke uitkomsten leidde, hebben we ook formele bezwaarschriften ingediend. Zo werd een bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen van een kapvergunning voor 54 bomen op het terrein van Vrijthof. Ook werd een bezwaarschrift ingediend tegen de de bouwvergunning voor 34 seniorenwoningen op het terrein van Vrijthof. De actie tegen de kapvergunning werd ondersteund door de Stichting tot behoud van Natuurgebieden in de Gemeente Tiel en Omgeving.  Een onafhankelijke commissie verklaarde de bezwaren gegrond. Echter in plaats van de plannen te stoppen heeft men het een en ander aangepast.  De vergunningen bleven daarmee in stand. Onze acties naar de Rechtbank en uiteindelijk naar de Raad van State hebben niet het gewenste resultaat gehad. (Zie bij Raad van State)

In juni 2010 heeft de gemeente het voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan voor Tiel Noord, Zuid en de kleine kernen gepubliceerd. MEMO maakt zich zorgen over de daarin opgenomen bestemming van de Elzenpasch. Het krijgt weliswaar de bestemming groen. Maar binnen ‘groen’ mag meer dan voorheen. Om die reden heeft MEMO gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak. De bezwaren van MEMO zijn helaas afgewezen. MEMO berust daar niet in. Zie verder voor deze actie onder het kopje Bestemmingsplan.