Ons Pleidooi

MEMO en de Stichting tot Behoud van Natuurgebieden in Tiel en Omgeving trekken met elkaar op om de Elzenpasch als natuur- en wandelgebied te behouden. Het Park was de directe omgeving van een landhuis. Daarmee is het geworden tot een gebied met cultuurhistorische waarde en een natuurgebied dat we in het bebouwde Tiel verder niet meer tegen komen.

In het park vinden we meer dan 100 plantensoorten. Memo heeft ze in beeld gebracht. Dat is veel, maar in het boekje van Mevr. Carla Daalderop staat een lijst met 157 soorten. Wij zoeken verder.

We vinden er meer dan 50 vogelsoorten, geteld door vogelaars. (IVN Vereniging voor Milieu- en Natuureducatie). We vinden er 6 plantensoorten die op de Rode lijst voorkomen en drie die zelfs de status van beschermde plant hebben. We vinden er vier vogels die op de Rode lijst voorkomen.

Voor planten en vogels die op de Rode lijst voorkomen heeft iedere burger in Nederland een zorgplicht. Wettelijk is vastgelegd dat de overheid zich inzet voor de bescherming van deze soorten.

Voor de beschermde planten en vogels verbiedt de Flora- en faunawet het verstoren. Aan de burger wordt een zorgplicht opgelegd. De gemeente Tiel heeft in 2006 een gedragscode Flora- en Faunawet vastgesteld. Dit is hèt moment om dat waar te maken.

Groen heeft in het voorontwerp van het nieuwe bestemmingplan een andere betekenis gekregen. Binnen de nieuwe betekenis is de toekomst van de Elzenpasch in haar huidige vorm niet langer gewaarborgd. Om hetzelfde te realiseren is een andere bestemming nodig. We moeten zoeken naar een nieuw etiket, zoals bijv. bijzonder groen, park, natuurgebied, monument, natuurmonument. Als we hetzelfde willen, moeten we een goede keuze maken. Een goede keuze met een goede begripsomschrijving, daar gaat het om. Het gebruik van ‘Park’ met een goede begripsinvulling sluit het beste aan bij het huidige gebruik.