Inspraakronde

College van Burgemeester en Wethouders van Tiel

t.a.v. afdeling Stadsontwikkeling

Postbus 6325,

4000 HH  Tiel.

Geacht College,

Bewoners van het gebied Meslaan, Elzenpasch, Moespot en Omgeving  zijn zich er zeer van bewust dat ze wonen en werken in een cultuurhistorisch waardevol gebied. Het bebouwingslint van de Burg. Meslaan ontsloot Tiel in de richting Buren en Culemborg. Het Groenstructuurplan spreekt over de Burg, Meslaan als een Mikadolijn. Daarmee is de laan een erkend belangrijk oriëntatiepunt dat zich kenmerkt door de bomenstructuur aan beide zijden.

Het huis De Elzenpasch heeft een bewogen geschiedenis. Ons rest nog slechts het restant van de Engelse landschapstuin met waterpartijen. Het is zeer wel mogelijk dat ook deze Tielse tuin ontworpen is door K.G. Zocher. Daarmee is het huidige Park De Elzenpasch een historisch monument van de eerste orde. In het Groenstructuurplan wordt het dan ook aangegeven als een accentpunt van de hoogste orde. De flora van de Elzenpasch met haar monumentale bomen, rijke plantengroei  en de vele vogelsoorten maken het Park de Elzenpasch tot een enig natuurgebied in Tiel. 

De vereniging MEMO kijkt op verschillende wijze naar het Voorontwerp bestemmingsplan Tiel Noord etc. Enerzijds kijkt ze naar de mogelijkheden die een nieuw plan biedt of juist achterwege laat om het gebied verder te ontwikkelen, anderzijds kijkt ze naar de bedreigingen die er zijn of kunnen komen, en die het gebied vroeg of laat onttakelen.  

Opvallend is dat de Meslaan geheel getekend wordt als een verkeersader. Het lijkt wel of men nog uit gegaan is van de Meslaan als doorgaande weg. Dat is niet meer het geval. De status van de weg -in ieder geval tussen de kruising Kennedylaan en Rivierenlandlaan- is verblijfsgebied. Het tekenen als verkeersader is ook volledig in strijd met het denken over de Meslaan als een groen bebouwingslint. De kans om in het nieuwe bestemmingsplan aan beide zijden van de weg een groen strook(je) te creëren is een gemiste kans.

Ook de Rivierlandlaan wordt geheel getekend als verkeersader. Deze weg ontwikkelt zich de laatste tijd als een natuurstrook tussen de bebouwde gebieden. Het nieuwe bestemmingsplan mist ook hier de kans een groenstrook te bewaren.

Het nieuwe bestemmingplan geeft een unieke kans Het Park De Elzenpasch de status te verlenen, die het verdient. Het is een monumentaal park van grote cultuurhistorische waarde. Dat mag bestemmingplan technisch niet gelijk gesteld worden met een willekeurige groenstrook langs de weg.

In het Groenstructuurplan van de gemeente wordt het gebied van het gezondheidskwartier nog geheel groen getekend. Het groen van de terreinen van de instellingen voor gezondheidszorg versterkt de kwaliteit van de omgeving, het welbevinden van patiënten, bewoners. Het nieuwe bestemmingsplan mist hier de kans om dat idee te bewaren. Helaas moeten we de laatste jaren constateren dat juist op deze genoemde terreinen een enorme kaalslag heeft plaats gevonden.

De ontgroening van het gebied en de optredende verstedelijk steekt schril af tegen de gewenste ontwikkeling

Het gebied van het gezondheidskwartier krijgt een andere bestemming. De gemeente formaliseert hiermee het huidige gebruik. In de voorlichtingsbijeenkomst hebben we begrepen dat het niet de bedoeling van het nieuwe bestemmingplan is het bebouwd gebied of de hoogte van de gebouwen groter respectievelijk hoger te maken dan thans het geval is. Het komt ons echter voor dat als het volume gebouwd wordt dat in de nieuwe situatie mogelijk is, het nu geldende bebouwingspercentage wordt overschreden. Ook de genoemde mogelijke hoogte van de gebouwen is groter dan thans het geval is. In de voorlichting werd verteld, dat dergelijke veranderingen niet de bedoeling van het nieuwe plan waren. Gelukkig maar.  

Het nieuwe bestemmingplan maakt het door het grotere bouwvolume mogelijk dat de verkeerstromen van en naar het gezondheidskwartier zullen toenemen, dat is onwenselijk gezien de huidige door de gemeente erkende verkeersproblematiek in de Burg. Meslaan. Bovendien kunnen we dan niet langer heen om de milieu aspecten daarvan zowel voor de patiënten, bewoners van de instellingen , bewoners van de huizen op het terrein en de bewoners in het MEMO gebied. Bij de vorige uitbreidingen is dat geen onderwerp van onderzoek geweest.

Meer verkeer van en naar het gebied zal ook de parkeerdruk in de omgeving van het gezondheidskwartier doen toenemen. De ergernis die daar thans al over bestaat wordt door de gemeente erkend, maar zal verder toenemen.

 Op basis van het bovenstaande ideeën en beweegredenen verzoekt MEMO de volgende aanpassingen in het Voorontwerp bestemmingplan Noord etc. aan te brengen:

          Een groenstrook(je) aan beide zijden van de Burg. Meslaan

          Een groenstrook aan beide zijden van de Rivierenlandlaan

          Een verlenen van een bijzondere status aan de Elzenpasch.
Spelen past niet in dit park met haar natuur en cultuurhistorische waarde. Het spelen richt te veel schade aan.
Het mogelijk maken van een jongerenontmoetingsplaats is juist voor dit park niet aan de orde. Het moet een trekpleister zijn voor wandelaars uit de directe  en verre omgeving, voor patiënten en bewoners van de gezondheidsinstellingen. Een jongerenontmoetingsplaats schrikt zoals we nu merken mensen af.
Dit park vraagt om goed onderhoud en aandacht om het haar waarde te laten behouden.

          Aansluitend aan het Elzenpasch gebied zou de Burg. Meslaan zich kunnen versmallen. Een groenstrook zou over de weg heen een verbinding tussen het natuurgebied De Elzenpasch en het groen van de instellingen van gezondheidszorg kunnen bewerkstellingen. We missen kansen met het maken van het nieuwe bestemmingsplan als we aan dergelijk zaken voorbij gaan.

          Het bestemmingplan moet de instellingen van de gezondheidszorg of andere eigenaren van gebouwen op het terrein van het gezondheidskwartier verplichten groenstroken aan te houden. Het terrein moet ingebed blijven in de gewenste natuurlijke omgeving, het moet daarvan deel blijven uitmaken.
Wandelpaden op het terrein moeten één geheel vormen met de wandelpaden erbuiten.

Gewenste aanpassingen in het plan op het gezondheidskwartier ter herstel van fouten:

          De hoogte van het gebouw naast de Ronding moet 7 meter i.p.v. 14 meter zijn.

          De hoogte van het gebouwtje in de Ronding is 3 meter en geen 14.

          De hoogte van het Vrijthof gebouw is geen 14 meter, dus ook dat moet terug gebracht worden tot de huidige hoogte.

          De lijnen waarbinnen gebouwd mag worden moeten strakker om de huidige gebouwen getrokken worden. Het mogelijk bebouwingspercentage wordt te hoog. De gebouwen komen ook te dicht bij de belendende woonhuizen.

 

 Namens MEMO,

 

Drs. J. de Koning

 

Vereniging Memo

Burg. Meslaan 46,

4003 CC Tiel.